حباب های بزرگ روی سطح ستاره قرمز بزرگ

زمانی که عمر خورشید به اتمام برسد چه می‌شود؟ جواب این سوال را می‌توانیم با بررسی ستاره‌ها‌ی هم جرم خورشید پاسخ دهیم.