چگونه می‌توانیم یک فرهنگ کار تیمی مبتنی بر دورکاری در شرکت ایجاد کنیم؟

رعایت برخی نکات کلیدی در مورد کارمندان دورکار و تعامل با آنها می‌تواند به افزایش بازده و وفاداری کارکنان به یک شرکت بیانجامد.