عادتی که شما را از خستگی و فرسودگی کاری می‌رهاند

استرس‌های دائمی، خستگی و درنهایت دل‌زدگی از کار، بهره‌وری شما را تا حد زیادی پایین می‌آورد؛ درحالی‌که این مشکل از مدیریت نادرست زندگی منشأ می‌گیرد.