استفاده از قفس های DNA به عنوان قالب شکل‌دهی پلیمر

دانشمندان دانشگاه مک‌گیل با استفاده ازقفس‌های DNA، ذرات پلیمری را به صورت خودآرا شکل دادند.