وزیر ارتباطات روند ثبت نام و دریافت کارت هوشمند را بررسی کرد

وزیر ارتباطات و فناوری امروز با حضور در یکی از مراکز پستی تهران در جریان شکایت مردم از روند ثبت نام و دریافت کارت هوشمند قرار گرفت.