هنوز برای نجات اقیانوس ها دیر نشده است

برخی از پژوهشگران دانشگاه مک‌کواری، روی پروژه‌هایی کار می‌کنند که شاید بتوان جلوی آسیب رسیدن به اقیانوس‌ها در طول تغییرات اقلیمی را گرفت.