نقش  پیام‌های صوتی در کاهش اثرات مخرب بلایای طبیعی

نقش پیام‌های صوتی در کاهش اثرات مخرب بلایای طبیعی چیست؟ آیا می‌توان در شرایط اضطراری از این سرویس صوتی برای حل بحران‌های بزرگ بهره برد؟