لزوم ۲ نرخی شدن بنزین در سال آینده

بر اساس آمارها ۷۰% رانندگان، کمتر از ۸۰ لیتر در ماه مصرف دارند. پس می‌توان برای آن‌ها بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان در نظر گرفت و قیمت بنزین مصرفی بالای ۸۰ لیتر را معادل بنزین آزاد و در حدود ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد.