چه سرانجامی در انتظار کره زمین است؟

تاثیر انسان‌ها روی کره‌ی زمین در چندین قرن به‌قدری زیاد بوده که دانشمندان گاهی از تعبیر غیررسمی انتروپوسن برای دوره‌ی فعلی استفاده می‌کنند.