۱۴ آذر: تولد کارل فردیناند کوری زیست شیمیدان و داروشناس چک

۱۲۱ سال پیش در چنین روزی یعنی پنجم دسامبر سال ۱۸۹۶ کارل فردیناند کوری زیست شیمیدان و داروشناس بزرگ در شهر پراگ واقع در امپراتوری اتریش، مجارستان متولد شد.