هویت‌ بخشی به کارمندان بهتر از تشویق آن‌ها است

انگیزه‌دهی و تشویق کارکنان مهم‌ترین وظیفه‌ی هر مدیر شایسته‌ای است؛ ولی متأسفانه بسیاری از آن‌ها در فهم انگیزه‌های تحرک کارکنان در اشتباه هستند.