های وب برای خرید پارس آنلاین ۸۸۲ میلیارد تومان خواهد پرداخت

اسناد منتشرشده توسط های‌وب در سامانه‌ی کدال نشان از این دارد که مبلغ توافق‌شده برای تصاحب پارس آنلاین ۸۸۲ میلیارد تومان است.