روسیه برای کشورهای بلوک بریکس اینترنت مستقل ارائه می‌کند

روسیه قصد دارد برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، نوعی اینترنت ملی را برای کشورهای بلوک بریکس ارائه دهد.