راه‌هایی برای پیدا کردن مرکز جاذبه برند

مرکز جاذبه‌ی هر برند همان چیزی است که باید تقویت شود زیرا باعث رشد برند و تمایز آن از دیگران می‌شود. اما سؤال این است که چگونه می‌توان آ‌ن را پیدا کرد؟