مصرف سوخت خودروها بیشتر از مقدار اعلام شده توسط سازنده است

مطالعات جدید نشان می‌دهد که مصرف سوخت واقعی خودروها بیشتر از مقدار رسمی و اعلام شده توسط شرکت سازنده است.