۹ آبان: سالگرد مرگ رابرت مولیکن فیزیکدان و شیمیدان آمریکایی

۳۱ سال پیش در چنین روزی، رابرت مولیکن فیزیکدان و شیمیدان آمریکایی در ۹۰ سالگی دیده از جهان فروبست. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر توسعه تئوری اوربیتال مولکولی است.