شناسایی روشی برای تسریع رشد سلول‌های عصبی تولیدشده از سلول‌های بنیادی

هیدروژل می‌تواند به‌عنوان چارچوبی قابل کنترل برای مهندسی بافت‌های مصنوعی مغز انسان به کار رود.