تعامل انسان‌ و ربات‌؛ نیاز اساسی زندگی آینده

با گسترش روزافزون ربات‌ها در زندگی انسان‌، تعامل هریک با دیگری نقش مهمی در بهبود عملکرد ربات‌ها در انجام وظایف خود دارد.