قبل از استعفا دادن این کارها را امتحان کنید

معمولا توصیه می‌شود که یک فرد باید از شغل خودش لذت ببرد؛ اما این به این معنا نیست که بعد از روبه‌رویی با کوچک‌ترین مشکل در محیط کار، استعفا بدهد.