ثروتمندترین کشورهای جهان را بشناسید

تعدادی از کشورهای جهان به دلیل درآمد بالای ناشی از صادرات، ذخایر نفتی و ... در رده ثروتمندترین کشورهای جهان قرار گرفته‌اند.