پاول دوروف از بستن کانال‌ مروج حمله به اماکن مذهبی و عمومی در ایران دفاع کرد

پاول دوروف با انتشار پستی در کانال خود از بستن کانال‌های مرویج خشونت در ایران که از اقداماتی نظیر به آتش کشیدن اماکن مذهبی و عمومی حمایت می‌کردند، دفاع کرد.