انتظار اصلی نسل جوان از شغل شان چیست

مدام می‌شنویم که شرایط تولد و زندگی در نسل‌های قدیم و جدید با هم تفاوت دارد. این تفاوت در سطح انتظارات، اهداف و نحوه‌ی تلاش نیز تأثیرگذار است.