دومین میراث طبیعی ایران در راه یونسکو

جنگل بی نظیر و طبیعت گردشگری ناشناخته‌ ایران که ثبت آن امسال در یونسکو حتمی است این جنگل ناشناخته پتانسیل بالایی برای بخش گردشگری دارد.