ابتکار تویوتا در تست فناوری خودران

مؤسسه‌ی تحقیقات تویوتا، در حال آزمایش فناوری پیشرفته‌ی خودران است. سیستم خودران تویوتا، بر همکاری بیشتر بین راننده و این فناوری تمرکز دارد.