سؤالاتی که باید از سرمایه گذاران استارتاپ خود بپرسید

جمع‌آوری سرمایه برای استارتاپ به این معنی نیست که همکاری با نخستین سرمایه‌گذاران را بپذیرید. شما باید اطمینان داشته باشید که هر قرارداد به نفع استارتاپ شما پیش می‌رود.