تواضع و فروتنی، خصوصیت بارز رهبران موفق

تواضع و فروتنی از آن دسته عادات و خصوصیات رهبری است که می‌تواند شما را از مدیری ساده به رهبری قابل احترام تبدیل کند.