۷ مکان ایده‌آل در منظومه شمسی برای شکل‌گیری حیات میکروبی وجود دارد

همان‌طوری که داریم به فضاهای دوردست‌تری دست پیدا می‌کنیم، کنجکاوی ما برای کشف موجودات زنده در دنیاهای دیگر بیشتر و بیشتر می‌شود.