کشف احتمالی عامل پدیدآورنده حیات پیچیده روی زمین

به‌تازگی گروهی از دانشمندان موفق شده‌اند عاملی را که به شکل‌گیری حیات پیچیده‌ی روی زمین کمک کرده است، شناسایی کنند.