راز سالم ماندن گربه‌ها در سقوط از ارتفاع چیست

آیا می‌دانید گربه‌ها چه واکنشی در اثر سقوط از یک ارتفاع بلند نشان می‌دهند؟ چگونه غریزه‌ی گربه در هنگام سقوط به کمک او می‌آید؟