وسایل الکترونیکی حل‌شدنی؛ آینده‌ی فناوری امن و دوستدار محیط‌ زیست

آنچه در فیلم‌های جاسوسی دیده‌ایم به واقعیت نزدیک شده است.