گامی دیگر در مسیر ساخت اندام‌های بدن انسان با استفاده از سلول‌های بنیادی

توانایی تولید اندام‌های جایگزین برای بدن بدون نیاز به عضو‌های اهدایی و تنها با استفاده از سلول‌های بنیادی باعث ایجاد تحول بزرگی در دنیای پزشکی خواهد شد.