چرا بیمه عمر برای کارآفرینان حیاتی است

بدون چتر حفاظتی بیمه عمر مناسب، مرگ ناگهانی یا معلولیت بنیانگذار میتواند موجب خسارت به شرکت، بدهیهای سنگین و درنهایت ورشکستی و سقوط کسب و کار شود.