درخواست وزير از اپراتورها براى ارائه بسته هاى تركيبى

وزیر ارتباطات از اپراتورها درخواست کرد که تدابیری را برای عرضه بسته‌های ترکیبی اتخاذ کنند.