کنترل گوشی هوشمند با لبخند زدن از طریق فناوری EarFS

پژوهشگران مؤسس‌های تحقیقاتی در آلمان، اخیرا سیستمی برای تشخیص دستورات حرکتی چهره از طریق گوش توسعه داده‌اند.