مهارت‌های کلیدی برای افزایش اثرگذاری کارآفرینان

رهبران کارآفرین باید با داشتن خصوصیات مناسب رهبری، کسب‌وکار خود را در مسیر موفقیت قرار دهند.