کوه یخی یک تریلیون تنی از قطب جنوب جدا شد

کوه یخی بزرگی از قطب جنوب جدا شده است. این رویداد چه عواقبی دارد؟