چرا ایرانیان باید در عمان سرمایه‌گذاری کنند

موضوع سرمایه‌گذاری در عمان تنها به این کشور محدود نمی‌شود؛ عمان می‌تواند پایگاه تجاری ایران برای تجارت جهانی باشد.