راه حل هایی برای اجتناب از به تاخیر انداختن وظایف

بسته به اینکه چه علت پنهانی شما را از کارتان بازمی‌دارد، راه‌حل‌های مختلفی برای گذشتن از این مانع وجود دارد.