شناسایی ذره‌ای جدید با جرمی بیشتر از پروتون در LHC

دانشمندان در سرن موفق به مشاهده‌ی مستقیم ذره‌ای جدید متشکل از دو کوارک سنگین شده‌اند که دارای جرم بیشتری از پروتون است.