دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی امکانپذیر شد

دولت سامانه‌‌ی انتشار و دسترسی آزاد‎ به اطلاعات را به منظور استفاده‌ی تمام شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی و نیمه دولتی ایجاد کرده است.