۱۷ تیر: سالگرد درگذشت رابرت وودوارد برترین شیمیدان آلی قرن بیستم

۳۸ سال پیش در چنین روزی رابرت برنز وودوارد شیمیدان آلی آمریکایی چشم از جهان فروبست. بار علمی و دستاوردهای این دانشمند باعث شد تا بسیاری از وی به عنوان برترین شیمیدان آلی قرن بیستم یاد کنند.