نارضایتی از عملکرد مدیران، احساس مشترک همه‌ کارمندان

نتایج یک نظرسنجی آزاد از بیست هزار کارمند نشان می‌دهد که آن‌ها معتقدند رئیسشان بزرگ‌ترین عامل تخریب فرهنگ شرکت است.