ماهواره‌ مصباح بر سر دوراهی؛ انتقال به موزه یا پرتاب به فضا

رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد که ماهواره‌ی مصباح بر سر دوراهی انتقال به موزه یا پرتاب به فضا مانده‌ است و هنوز تصمیم نهایی برای آن گرفته نشده است.