جیلی; مالک جدید شرکت خودروهای پرنده ترافیجیا

شرکت خودروسازی جیلی با خرید شرکت ترافیجیا، سازنده خودروهای پرنده؛ گامی موثر در زمینه توسعه خودروهای آینده برمی‌دارد.