بازخورد جسورانه، میراث استیو جابز برای سازمان ها

باید در سازمان فرهنگی ایجاد شود که افراد بتوانند عقایدشان را بگویند و تشویق شوند که با صدای بلند، انتقاد کنند.