ماموریت LISA توسط سازمان فضایی اروپا در سال ۲۰۳۴ آغاز می‌شود

امواج گرانشی حاصل از تداخل سیاه چاله‌ای برای اولین بار توسط رصدخانه‌ی لیگو شناسایی شد. سازمان فضایی اروپا قصد دارد گامی جدید برای شناسایی این امواج گرانشی در سال ۲۰۳۴ بردارد.