پاسخ وزیر ارتباطات به اعتراض کاربران برای حذف بسته‌ های اینترنتی

وزیر ارتباطات نسبت به اعتراضات کاربران برای حذف بعضی از بسته‌های اینترنتی واکنش نشان داد.